Fördjupning


Allt är relation

Människan har en relation till sin omgivning men också till sig själv eftersom hon kan reflektera och tänka om sig i dåtid, nutid och framtid.

Vid obalans i relationen till sig själv eller sammanhanget uppstår ofta starka känslor som kan vara svåra att förstå.

Kropp och själ

Allt från filosofer till terapeuter har i alla tider försökt förstå människans väsen och beteende. Ett avgörande ögonblick i historien är, när filosofen Rene Descartes börjar dela upp människan i kropp och själ. På 1600-talet när detta begav sig så var det känsligt att tala om människans inre liv då detta var något som kyrkan ansågs ha ensamrätt på.

Uppdelningen mellan kropp och själ lade grunden för den moderna vetenskapen inom medicin och psykologi. Människan antas fungera som en maskin som ska repareras om den inte fungerar. Denna syn har också präglat vetenskapen om människans psyke.

När någon mår dåligt förväntas doktorn avhjälpa detta genom förskrivning av allehanda piller. Dessa dämpar enbart symtomen, inte det grundläggande problemet.

Tiden läker inte alla sår

Fram till 6-7 års ålder är barn mycket mottagliga för allt som händer runt omkring barnet. Hjärnan registrerar både positiva och negativa saker utan urskillning. En del känslominnen gör sig inte påminda förrän i vuxen ålder och kan då påverka hela ens existens vilket också innebär att omgivningen märker att något inte står riktigt rätt till. Då är det viktigt att erkänna för sig själv att något behöver göras.

Det som inte är medvetet är registrerat i det undermedvetna. Det undermedvetna är mycket kraftfullt jämfört med det medvetna sinnet.

Då människans medvetna sinne ofta är upptaget med att ”leva” i det förflutna eller i oro/önskningar om framtiden lämnar vi plats för det undermedvetna att styra oss i nuet. Om det undermedvetna innehåller trauman som gör att vi agerar destruktivt för oss själva och andra behöver vi guidning för att ta itu med situationen.

Ett integrerat synsätt

Senaste forskningen visar att upp till 95 % av generna påverkas av omgivningen och livsföringen. Generna är som ett pianoklaver. Beroende på vilket ”musikstycke” vi väljer, aktiveras tangenterna (generna), på eller av. Bakteriefloran i kroppen påverkas av vad vi äter och hur vi lever i övrigt. Det påverkar genomet och immunsystemet och i förlängningen vår hälsa. Kronisk stress leder till att kroppen hamnar i obalans. Inflammatoriska tillstånd är en konsekvens vilket leder till olika sjukdomstillstånd.

Faktorer i omgivningen som skapar stress leder till ökade kostnader för individ, arbetsgivare och samhälle. I stället för att se individen som ett problem när denne utvecklar ohälsa kan ett mer konstruktivt arbete inledas om man ser symtom hos människor som en signal om att vi behöver skapa ett sammanhang utifrån de villkor som människans kropp och psyke behöver för att kunna utveckla villkoren för individens hälsa, mervärde för arbetsgivare och mindre samhällskostnader för ohälsa.

Det behövs en bättre balans mellan den moderna medicinen och den flertusenåriga erfarenhet som bygger på att kropp och psyke är ett. Det som händer i tanke- och känsloliv kan med den synen påverka den fysiska kroppen på olika sätt. På samma sätt kan det som händer den fysiska kroppen påverka tanke- och känslolivet.

Byggstenarna i våra kroppar består av atomer av olika slag vilket gör att vi alla egentligen är energi. Tankar och känslor kan då definieras som energi. Denna energi flyter genom alla celler i kroppen. Det är anledningen till varför vi förnimmer olika känslor på olika ställen i kroppen.

Utsätts man för ett psykiskt trauma av något slag, eller om en olycka sker där man skadar kroppen på något sätt, registreras detta i det undermedvetna och kan påverka både kropp och psyke under lång tid.

Därför behövs metoder som tar hänsyn till relationen mellan kropp och psyke så att vi inte enbart förlitar oss på symtomlindring genom piller som visserligen kan vara nödvändigt ibland. Symtomlindring gör att man avvisar möjligheten att lösa de knutar som finns i kroppen på grund av det trauma som ligger till grund för problemet.