Allmänt


Relationsklinikens arbetssätt är lösningsfokuserat vilket innebär att olika metoder kombineras utifrån behov. Grundplattformen i arbetet är helhetsbaserat. Det innebär att adressera tankar, känslor, föreställningar, beteendemönster, sammanhang, tillfällen i livet och kroppsliga reaktioner. Relationskliniken utgår från att kropp, själ, känslor och intellekt ständigt kommunicerar och reagerar i sammanhanget.

Du kan kontakta Relationskliniken oavsett om du är osäker eller klar över vad problemet beror på. Du behöver alltså inte veta vad det handlar om för att kontakta Relationskliniken. Tillsammans gör vi en analys för att kunna gå vidare och ta itu med utvecklingsprocessen.

Varför ta tag i problemen?

Allt vi människor gör, skapar psykiska och fysiska reaktioner. Oftast är vi omedvetna om dessa processer och när livet flyter på fungerar det bra.

För att vi ska fungera normalt som människor utsöndrar kroppen stresshormon för att klara av vardagen. Ibland utsätts vi dock för stressorer som gör att kroppens system inte räcker till. Sådant som kan påverka oss är till exempel:

  • Skilsmässa
  • Skada
  • Sjukdom
  • Arbetslöshet
  • Olösta konflikter
  • Våld
  • En närståendes eller ett barns död
  • Flytt till annan bostad/ort
  • Förändrade förhållanden privat eller på jobbet

När man får en stressreaktion är det viktigt att inte se sig själv som sjuk. Det är enbart en naturlig reaktion på en obalans mellan individ och sammanhang. Till skillnad mot samhällets behov av att kategorisera människor som friska eller sjuka för att kunna bevilja ekonomisk ersättning är det ur ett behandlande perspektiv enbart ett tillstånd.

Ju tidigare man erkänner för sig själv att denna obalans har uppstått, desto bättre kan man ta itu med tillståndet.

Att hamna i ett stresstillstånd är något alla upplever ibland. Det är vanligt att man skäms och väljer att inte låtsas om saken. Det beror på att vår kultur har ett ”starkhetsideal” som ser allt som faller utanför ramen som svaghet. Om alla människors liv vore transparenta skulle vi upptäcka att alla faller ur ramen. Kulturen stämmer alltså inte med vad som är normalt.

Relationskliniken ser det som en styrka att känna sina svagheter. Det är ett sätt att lära känna sig själv och utveckla sina styrkor.

Kroppen och psyket sitter ihop och kommunicerar ständigt med varandra.

Det autonoma nervsystemet är som en autopilot som styr de processer vi har i kroppen som vi inte klarar av att styra medvetet. Autonoma nervsystemet reagerar på signaler utifrån (perception) och inifrån kroppen (neuroception).

Från början är kroppen och psyket inställt på balans för att kunna leva bra och länge. När vi möter omgivningens villkor så riskeras denna balans. Man skulle kunna tro att det inte är något vi kan påverka men tack och lov finns det mycket vi kan göra för att undvika en kronisk obalans som kan leda till negativa beteendemönster och ohälsa.

Historien upprepar sig

Alla vet vi hur det kan ha känts i barndomen när någon var dum. Känslor registreras i det undermedvetna och ger sig till känna senare i livet när vi hamnar i stressade situationer. Det gäller både positiva och negativa känslor som påverkar hur vi kan hantera situationen.

Det postindustriella samhällets för och nackdelar

Individens frihet har ökat och upplevs ibland som obegränsad på gott och ont. Gränsen mellan det privata livet och det professionella livet är i dagens samhälle ofta svår att dra. För individen betyder det ofta en tuff balansgång för att orka. Samtidigt lever människan i ofta samhälls-/organisationsstrukturer som begränsar individens förutsättning för frihet. När stressen blir långvarig riskerar kroppens inbyggda system för ”fight or flight” att överbelastas.

När detta inträffar kan känslominnen som registrerats i det undermedvetna lättare triggas. Det kan leda till destruktiva beteendemönster och ohälsa och onödigt lidande om man inte tar hjälp. Går det för långt så riskerar vi det vi i dagligt tal kallar ”utbrändhet”. Begreppet i sig antyder att det är ”kört” men det stämmer inte.

Det går att ta sig tillbaka men det innebär att man bär med sig en ny erfarenhet av livet. Mycket starka trauman kan leda till PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Också detta syndrom är behandlingsbart även om resultatet är individuellt och kan variera.

Att behandla är inte det samma som att bota då resultatet kan vara skiftande. Det innebär att du inte ska avbryta eventuella medicinska åtgärder från vården.

Vårt arbete tillsammans ger dock en god möjlighet för kroppens immunförsvar att, tack vare en minskad stressnivå, ta itu med det som angriper den.

Mindful tapping™

Mindful tapping™ är en verkningsfull metod både vid akuta ärenden och långsiktigt arbete. Den går utmärkt att kombinera med samtal/rådgivning för att nå bästa resultat.

Metoden har utvecklats av Ann-Sofi och Kjell Forsberg och är en utveckling av EFT (Emotional freedom techniques) som skapades av professor Gary Craig. Ett i den moderna människans ögon nytt sätt att ta sig an problem som hindrar dig från att vara den du vill vara.

Med sin grund i österländsk syn på människan och sitt släktskap med metoder som Mindfulness, akupunktur och akupressur hjälper Mindful tapping™ till att avbryta kroppens reaktion på undermedvetna känslominnen. Känslominnen som annars kan leda till negativa beteendemönster och som kan sätta sig i kroppen som spänningar och värk.

Mindful tapping™ skiljer sig från metoder som KBT (kognitiv beteendeterapi). KBT handlar om att träna sig i att förhålla sig till känslominnen för att bättre kontrollera sitt beteende. Mindful tapping kan istället beskrivas som att man förändrar kroppens reaktion på de gamla känslominnena och hjälper kroppen att lära sig nya reaktioner som känns neutrala och trygga.

De traditionella terapiformerna ser ofta negativa symtom ur ett sjukdomsperspektiv medan metoder som Mindful Tapping ser negativa symtom som naturliga reaktioner på erfarenheter som är negativa.

Mindful Tapping™ är evidensbaserad och adresserar det autonoma nervsystemet som är det som reagerar omedvetet på stimuli utifrån och inifrån. I det Limbiska systemet i hjärnan ”arkiveras” minnen av tidigare reaktioner som ibland triggar beteendemönster eller andra symtom undermedvetet. När vi mår dåligt kan metoden vara ett stöd för att förändra reaktionen på gamla känslominnen som kan vara orsaken till ohälsan.

Mindful Tapping™ är så pass enkelt att lära sig så när man väl vant sig vid metoden kan den användas på ett brett spektra av reaktioner som man upplever som negativa. En fördel är att man då kan klara mycket av arbetet utan att behöva ta hjälp av någon annan. Vid svåra reaktioner rekommenderas dock att man tar hjälp av en certifierad Tapper. Observera att metoden inte är avsedd att ersätta medicinsk diagnos och vård.